Juridische En Maatschappelijke Context

Akari Dequesne
1. Gecodificeerde decreten betreffende het secundair onderwijs. (B.S. 24 juni 2016)

2. Ministerieel besluit houdende het instellen van een regelluw kader voor bepaalde voorzieningen voor meerderjarige personen met een handicap. (B.S. 3 april 2014)

3. Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. (B.S. 28 augustus 2014)

4. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de goedkeuring en de subsidiëring van projecten in het kader van de professionele integratie van personen met een handicap. (B.S. 25 oktober 2000)

Anke Van Sande
1. Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de inhoud van het gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs en van het attest bij het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs (B.S.03/04/2015)

2. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 tot vaststelling van aanvullende normen waaraan de zorgprogramma's cardiale pathologie B moeten voldoen om erkend te worden (B.S.20/08/2014)

3. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van aanvullende normen waaraan de zorgprogramma's cardiale pathologie B moeten voldoen om erkend te worden (B.S.13/06/2013)

Berlien Byttebier
1. Protocol gesloten tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden houdende goedkeuring van een gids voor de realisatie van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren (B.S. 29 mei 2015)

2. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp (B.S. 28 februari 2014)

3. Protocol Gemeenschappelijke verklaring voor de realisatie van netwerken en zorgcircuits in de ggz voor kinderen en jongeren (B.S. 24 januari 2013)

4. Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen (B.S. 3 oktober 1998)

Eline Rogiers Loose
1. Wet van 30 mei 1996 tot vaststelling van bepaalde regels van de officiële spelling en van de spraakkunst van de Nederlandse taal (21 juni 1996). Belgisch Staatsblad, 17126

2. Wet van 19 juni 2009 tot bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden en tot delegatie van de bevoegdheid om ambtenaren-artsen en ambtenaren aan te wijzen (20 juli 2009). Belgisch Staatsblad, 50065.

3. Wet van 18 juli 2016 tot wijziging van arikel in van het ministerieel besluit van 19 juni 2009 tot bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden en tot delegatie van de bevoegdheid om ambtenaren-artsen en ambtenaren aan te wijzen (6 oktober 2016). Belgisch Staatsblad, 68580

Florence Deconinck
1. “Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen van de subsidiëring van de personeelskosten en kwalificatievereisten in de voorzieningen die erkend en gesubsidieerd zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap” (14/12/2010)

2.“Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden” (10/03/2017)

3.“Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap” (12/04/2016)

Jari Bauters
1. 10 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging betreffende de bepalingen van de artikelen 18, § 2, B, e) en 24, § 1, van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

2. 22 MEI 2017. - Wet betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (1)

3. 23 MAART 2017. - Wet inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen uitgesproken als alternatief voor voorlopige hechtenis

4. 1 MAART 2016. - Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan te Istanbul op 11 mei 2011 (1)(2)(3)

Jolien Demuynck:
1. Besluit van de administrateur-generaal tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten met de bijzondere beroepstitel van intensieve zorgen (26/07/2017) Belgisch staatsblad

2. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen (01/08/2017) Belgisch staatsblad

3. Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen (29/07/2017) Belgisch staatsblad

4. Ministerieel besluit houdende de voorwaarden voor de berekening van de financiële bijdrage van de ouders als vergoeding voor de begeleiding van kinderen in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (21/12/2012) Belgisch staatsblad

5. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 betreffende het onderwijs aan huis voor zieke kinderen en jongeren (19/06/2009) Belgisch staatsblad

Lise Claeys:
1. Wet van 17 december 2014 tot besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regelgeving van de thuisopvangdiensten voor zieke kinderen (5 februari 2015). Belgisch Staatsblad, x-y.

2. Wet van 14 april 2016 tot besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren (14 juni 2016). Belgisch Staatsblad, x-y.

3. Wet van 10 november 2016 tot besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren (19 december 2016). Belgisch Staatsblad, x-y.

4. Wet van 11 augustus 2017 tot Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de dagelijkse rusttijd voor de personen die instaan voor de thuisopvang en de opvang van zieke kinderen (6 september 2017). Belgisch Staatsblad, x-y.

5. Wet van 10 november 2017 tot ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juli 2009 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma voor kinderen (4 december 2017). Belgisch Staatsblad, x-y.

Margaux Dedrie
1. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang [Citeeropschrift: "Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014"] (B.S.17/09/2014)

2. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters (citeeropschrift:"Vergunningsbesluit van 22 november 2013") (B.S.13/01/2014)

3. Ministerieel besluit tot bepaling van de standaard voor de titel van kinderverzorgster in meerlingengezinnen (B.S.26/10/2010)
Ik heb gezocht met de trefwoorden hoofdpijn, medicatie, ziekenhuis. Ik heb zowel op de Vlaamse Codex als op het Belgisch staatsblad. Ik heb niets gevonden over mijn onderwerp hoofdpijn.